O nás

Program plánu obnovy- pomocný vychovávateľ v MŠ

  Materská škola- Óvoda Sídlisko Sever, sídli v účelovej jednopodlažnej budove od roku 1992 s kapacitou 6 tried MŠ. V súčasnosti prevádzkujeme 6 tried s VJS a 1 trieda s VJM. Súčasťou MŠ je aj elokovaná trieda v Hodoch. MŠ má právnu subjektivitu a zriaďovateľom je Mesto Galanta.

Hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelania

  Okrem úloh vymedzených každoročne v Pláne práce školy na príslušný  školský rok z POP MŠ SR, plníme v tomto školskom roku aj ciele a úlohy  vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu vydaného MŠ SR a Školského vzdelávacieho programu s názvom „Učíme sa zdravo žiť“. Ciele ŠkVZP vychádzajú s nášho Projektu Školy podporujúcej zdravie, certifikát sme obdržali v roku 1998. 

Hlavné ciele sú zamerané na:

 1.  Zlepšiť zdravotný stav detí
 2.  Zavádzanie nových foriem práce
 3.  Environmentálna výchova
 4.  Zdravá výživa

Ďalej sa orientujeme na :
- rozvoj osobnosti učiteľky, jej tvorivosť a vzdelania
- podpore činnosti metodického združenia v škole, podnecovanie jeho poslania
  v oblasti rozvoja metodiky a propagácie progresívnych edukačných postupov,
- systematické skvalitňovanie práce pri plnení jednotlivých prvkov výchovy detí
  s dôrazom na kvalitu prípravy  a riadenia pedagogického procesu, účelné plánovanie,
   následnú sebakontrolu a objektívne seba hodnotenie
- uplatňovanie humánneho prístupu učiteliek k deťom so zameraním na individualitu
   dieťaťa
- zabezpečenie tradične kvalitnej prípravy detí na vstup do základnej školy
- primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, ale i všetkých
  pracovníkov smerom k rodičom detí a ostatným partnerom spolupracujúcim so
  školou
- spolupráca so základnými školami, CPPP a P v Galante, Mestskou  knižnicou, RÚVZ
  v Galante a inštitúciami podieľajúcimi sa na aktivitách školy
 

Najdôležitejšie  aktivity  školy:

 • Jesenné variácie – výstava a tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi  
 • Úcta k starším – vystúpenie v klube dôchodcov, Patria – domov seniorov
 • ​Tekvičková slávnosť​ - Hody
 • Bábkové divadlo   
 • ​Mikulášska besiedka
 • Výstavy kníh spojené s predajom
 • Vianočné pečenie​, besiedky
 • Vianočné vystúpenie v Klube dôchodcov Patria a Pohoda a Hody      
 • ​Fašiangový karneval      
 • Správaj sa bezpečne – ​dopravná výchova      
 • Vystúpenia pre Maticu
 • Návšteva Knižnice v Galante
 • návšteva 1. ročníka ZŠ G.Dusíka      
 • ​Zachráň strom​ -​ zber papiera
 • Besiedky ku ​„Dňu matiek“ 
 • ​Oslava  MDD
 • Opekačka - Hody
 • ​Detská športová olympiáda detí      
 • ​Rozlúčka s predškolákmi

Pri príprave detí na vstup do základnej školy spolupracujeme s CPPPa P v Galante, so ZŠ G. Dusíka a  ZŠ Z. Kodálya.